header
Wijkraad Slachthuisbuurt
Laatste Nieuws
Navigation
Laatste Nieuws

Lees de Zienswijze Slachthuisterrein 2012

Geplaatst door Wijkhuisen (herman) op Jun 01 2012
Laatste Nieuws >>

 

Wijkraad Slachthuisbuurt
Secr.: H. Wijkhuisen
Merovingenstraat 26
2033 LX Haarlem
023-5352017
 
 
 
 
 
Haarlem, 16 mei 2012.
 
 
Betreft: Zienswijze op het Ontwerp Stedenbouwkundige visie Slachthuisterrein 2012.
 
 
Zienswijze
 
In het VPRO programma “De slag om Nederland” van 30 april jl. werd geïnventariseerd welke de grootste ergernissen van de Nederlandse bevolking ten aanzien van de leefomgeving zijn in samenhang met de gemeentelijke besluitvorming.
 
Na lege kantoorgebouwen, overbodige winkelcentra en onwenselijke verkeerssituaties staat op de eerste plaats de gang van zaken omtrent de inspraakprocedures.
 
De bewoners van de Slachthuisbuurt zijn sinds oktober 2011 op uitnodiging van de gemeente bijeen geweest om te spreken over de invulling van het Slachthuisterrein. Op de eerste participatie-avond die werd gehouden in hotel van der Valk, kwam Wethouder E. Cassee, volgens eigen zeggen “de bestelling opnemen” . Daarna volgde het verzoek aan de wijkraad om een enquête uit te zetten onder de bewoners van de Slachthuisbuurt.
Tijdens de tweede participatieavond in de Oosterkerk zag de heer Cassee een enquêteformulier en liet zich ontvallen dat “het geneuzel over de supermarkt” er ook weer in stond. Dit stuit de bewoners tegen de borst. Wordt er dan zo slecht naar bewoners geluisterd?
Misschien is dat wel de oorzaak dat er op de derde participatiebijeenkomst erg weinig mensen waren. Velen hadden het gevoel toch niet gehoord te worden. Maar de uitslag van de enquête sprak voor zich:
1.      Postservicepunt
2.      Pinautomaat
3.      Supermarkt
4.      Detailhandel.
De bewoners hebben zich dus duidelijk uitgesproken voor een bruisend, sociaal en economisch hart van de wijk.
 
De gemeente geeft echter aan dat er van de twaalf genoemde gewenste bestemmingen de naar onze mening twee belangrijkste bestemmingen niet passen in de gemeentelijke uitgangspunten. Dat zijn dus de supermarkt en de kleine winkels. De gemeenteraad sluit detailhandel op het Slachthuisterrein uit, maar maakt dit wel mogelijk in de Zuidstrook van de Slachthuisbuurt. Dit is echter niet in het hart van onze wijk.
 
De wijkraad Slachthuisbuurt wil door middel van de ideeën van Jane Jacobs aantonen dat het zeer gewenst is om op het Slachthuisterrein juist wel detailhandel te ontwikkelen.
 
Jane Jacobs (1916-2006) schreef haar belangrijke werk Dood en leven van grote Amerikaanse steden in 1961, waarin ze zich keert tegen de grootstedelijke plannen die de stad op de schop namen en gebruikt haar eigen buurt, Greenwich Village in New York, als inspiratiebron.
 
De stedelijke ontwikkeling in Nederland oriënteert zich in toenemende mate op de transformatie van de bestaande stad. Het accent ligt daarbij op de vernieuwing van bestaande stadswijken, nu in de Slachthuisbuurt gaat het om de bebouwing/herstrukturering van de Zuidstrook en de toekomst/nieuwe invulling van het Slachthuisterrein.
 
De wijkraad zal hieronder een korte uiteenzetting geven van haar belangrijkste ideeën, die ons een helder inzicht geven over hoe een wijk kan functioneren. Bovendien kunnen haar ideeën ons laten begrijpen wat wel en wat niet werkt in een wijk.
 
Het allerbelangrijkste begrip van Jacobs is DIVERSITEIT (verscheidenheid).
Wil een buurt of wijk divers zijn, dan zal aan vier voorwaarden voldaan moeten worden.
 
1.      MENGING VAN PRIMAIRE GEBRUIKSFUNCTIES
 
Een mix van functies -wonen, werken en recreëren- zorgt ervoor dat er op een plek op   alle momenten van de dag leeft omdat er mensen op straat zijn. Dit vergroot (het gevoel) van veiligheid op straat en bovendien biedt dit ruimte voor een bloeiende wijkeconomie.
 
2.      KLEINE BOUWBLOKKEN
 
Vermijd aaneengesloten bebouwing, maar zorg voor korte bouwblokken en een fijnmazig stratenpatroon. Dit stimuleert voetgangers en fietsers om een andere route te nemen en vergroot toevallige ontmoetingen. Bovendien maakt deze manier van bebouwing een wijk gezelliger en persoonlijker.
 
3.      MIX OUDE EN NIEUWE GEBOUWEN
 
Oude en nieuwe gebouwen verschillen in economische en functionele waarde en verfraaien bovendien het straatbeeld.
 
4.      VOLDOENDE CONCENTRATIE
 
Zorg ervoor dat er in een wijk verschillende ‘types’ mensen leven. Bijv. gezinnen, bejaarden, alleenstaanden, ondernemers, kunstenaars, studenten, migranten enz. Dan is er voldoende mogelijkheid om gevarieerd aanbod van lokale voorzieningen te realiseren. In een wijk is er dan ruimte voor zowel een buurtsuper, een Chinese toko, een warme bakker, een delicatessenzaak enz.
 
SAMENGEVAT: Diversiteit (verscheidenheid) in functies, gebouwen, straten en mensen zorgt voor voldoende mensen op alle momenten van de dag op straat. Dit vergroot het gevoel van veiligheid en saamhorigheid.
Een gevarieerde wijk trekt bovendien ondernemers aan die van elkaars nabijheid kunnen profiteren. Dit geeft de bewoners van de wijk de mogelijkheid in hun wijk te profiteren van een ruim aanbod.
De ENERGIE blijft dan in de wijk.
 
Dit is ook het voornaamste uitgangspunt van Alfredo Brillembourg en Hubert Klumpner (beiden hoogleraar architectuur in Venezuela). Zij nemen de Utrechtse wijk Hoograven onder handen en maken een plan voor de verbetering van deze wijk. Zij vinden het ook noodzakelijk dat alle energie zich in het hart van de wijk moet concentreren
Het Slachthuisterrein bevindt zich in het hart van de Slachthuisbuurt.
Daarom blijft de wijkraad pleiten voor detailhandel op het te ontwikkelen Slachthuisterrein. Dit zal de levendigheid van dit gebied, en daarmee van de hele wijk, zeer ten goede komen.
Ook is het in het belang van de verhuur c.q. verkoop van de nieuw te bouwen woningen aan de Zuidstrook. In deze financieel zware tijd zullen zeker kopers goed om zich heen kijken of hun investering op deze plek wel de juiste is, dus in een buurt waar voldoende diversiteit van winkels is, en waar de mogelijkheid is om sociale contacten te leggen en te onderhouden.
 
Wij hopen hiermee u te kunnen overreden het ontwerp nogmaals goed te bestuderen, en door de bewoners op de participatieavonden en via de enquête aangetoonde behoeften naar waarde te schatten, en dus naar de wensen van de bewoners te luisteren. Dit is immers de bedoeling van participatie.
 
 
 
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Ria Kuipers
Voorzitter (ad interim)
Wijkraad Slachthuisbuurt.
 
 
 
 
 
 
 

Laatst vernieuwd: Jun 01 2012 om 21:28

Terug
Ondersteund door MelchiorICT