header
Wijkraad Slachthuisbuurt
Laatste Nieuws
Navigation
Jaarvergadering

Jaarvergadering wijkraad Slachthuisbuurt

Donderdag 21 maart 2013 20.00 uur

Speeltuingebouw Kindervreugd Godfried van Bouillonstraat

1.       Opening door Ria Kuipers, ad interim voorzitter

Aanwezigen: zie presentielijst

 

2.       Presentatie jaarvergadering door Letty de Boer, 2e secretaris wijkraad.

Notulen jaarvergadering 2012.

Uitleg wat een wijkraad is en doet.

De huidige wijkraad wordt voorgesteld: Ria Kuipers, Herman Wijkhuisen, Letty de Boer, Jan Huismans, Jeannette Klingers, Tiny Govers, Lucas Ledmia, Rita Leeflang,

Joop Teunisse, voorheen aspirant lid.

 

3.       Overzicht van de belangrijkste projecten van 2012 aan de hand van een  powerpointpresentatie, gerealiseerd door Herman en Letty.

·         Wijkcontract, dat in december 2011 van start ging.

·         LSA. De wijkraad is lid van het Landeljk Samenwerkensverband Aandachtswijken. Vanuit het LSA was er een adoptieprocedure door het Tweede Kamerlid Bas Jan van Bochove. Omdat hij zich niet verkiesbaar heeft gesteld, wacht de Slachthuisbuurt nu op een nieuwe adoptie door een lid van de Tweede Kamer.

·         Plaatsing hek Oosterpark. Ondanks het feit dat er een hek is geplaatst, wordt het gebied binnen het hek helaas nog steeds gebruikt als hondenuitlaatplek. Gevolg: hondenpoep. Ook zijn er vernielingen aan het meubilair in het park aangericht.

Aan de aanwezigen wordt gevraagd vernielingen te melden.

·         Middengebied. Uit de enquête, die is uitgeschreven door de wijkraad, is gebleken dat de bewoners van de Slachthuisbuurt zich massaal hebben uitgesproken voor een supermarkt op deze plek. De gemeente heeft echter een andere plek voor een supermarkt uitgekozen en legt de uitslag van de enquête naast zich neer. De wijkraad ziet ook graag een plek voor een leer/werkbedrijf, ook deze wens is door de gemeente nog niet gehonoreerd.

·         Verkeer. De Slachthuisbuurt gaat gebukt onder een steeds toenemende verkeersdruk. Met name de Merovingenstraat en de Kruistochtstraat ondervinden veel last van het sluipverkeer tussen de Schipholweg en de Amsterdamse Vaart.

·         Dojo Munen Muso. Deze sportschool vierde haar 30-jarig jubileum.

·         Merovingenstraat. Het geld dat was gereserveerd voor de herinrichting van de Merovingenstraat zal nu worden gebruikt voor het opknappen van de strook rondom het Liandergebouw (Nuon-gebouw)

·         Interimbeheer Zuidstrook. De wijkraad maakt deel uit van de Interimbeheergroep. Schoon, heel en veilig is het motto tijdens en hopelijk ook na de nieuwbouw.

Op 16 november werd de starthandeling voor de nieuwbouw verricht door wethouder Jan Nieuwenburg en Stefan Bouwer van Ymere.

·         De Symfonie  is de naam die gegeven is aan de nieuwbouw aan de Richard Holkade. Deze nieuwbouw gaat een aantal bewoners van de Hartenkamp huisvesten. Ook wordt hier een aantal nieuwbouwwoningen gerealiseerd.

·         Hof van Peltenburg. Start van de nieuwbouw op het Peltenburgterrein. Hier worden appartementen, eengezinswoningen en hofjeswoningen gerealiseerd. De geplande oplevering is begin 2014.

·         Mozaiekprojekt.  In 2011 en 2012 werden er onder leiding van Atie de Ruiter tegels gemozaiekt. Tevens werden er drie kunstwerken, mozaïekbollen, van Christine Pursem en Hannes Kuipers gemaakt. De tegels vonden een plek op het plein bij de Hamelink en de bollen werden in december bij de Zuidoosterkerk geplaatst.

·         Zomermarkt.  Dit jaar werd de zomermarkt  georganiseerd door de medewerkers van Stichting Ontmoet Elkaar in Parkwijk. Het plan is dat deze stichting voor het komend jaar de zomermarkt ook gaat organiseren.

·         Speelplekken. Op 19 april vond er een informatiebijeenkomst plaats voor de bewoners van de Paus Leostraat en het Hof van Egmond. Onderwerp van deze bijeenkomst was het plannen voor het verbeteren van de speelplekken. Voor de Paus Leostraat gaat dat binnenkort beginnen, het Hof van Egmond is verzet tot na de renovatie.

·         Gierzwaluwkastjes. Op 30 juni werden er in de Godfried van Bouillonstraat gierzwaluwkastjes tegen een aantal gevels geplaatst.

·         40+ Project. In het kader van het project 40+Wijken werd voorgesteld het geld dat over was uit de pot werk en werktoeleiding te gebruiken voor andere projecten.

·         Wijkkrant. De Gemeente Haarlem kwam met het plan om een Glossy uit te geven, waarin iedere wijk twee pagina’s mag vullen. De wijkraad wil graag haar eigen wijkkrant behouden. De wijkkrant kan in het komende jaar gelezen worden op het internet: www.wijkkraadslachthuisbuurt.nl.  Op deze website is altijd het laatste nieuws over de Slachthuisbuurt te lezen. Deze site wordt verzorgd door de secretaris van de wijkraad Herman Wijkhuisen.

·         Ouderenkerst. Dit jaar zorgde Kindervreugd weer voor een ouderenkerstfeest. Door de vele aanmeldingen werd dit feest verdeeld over twee dagen. Buuv hielp een handje mee.

 

Overige projecten.

·         Weerbaarheid voor ouderen. In de Kwiqfit aan de Schalkwijkerstraat geeft wijkagent Edwin Sabelis een cursus weerbaarheid voor ouderen.

       IVN.  Het IVN(Instituut voor Natuureducatie) hield een wandeling in de buurt. Doel:   inventariseren van het aanwezige groen en het maken van een plan om de buurt te vergroenen.

·         Wandeling met kleinzoon van der Lit.

·         Funderingsherstel Bavodorp.  De wijkraad heeft tot nu toe niets meer vernomen over de plannen van Ymere om de fundering van Bavodorp te herstellen.

·         Funderingsherstel Hof van Egmond. Door het dalen  van de grondwaterstand zijn de woningen van het Hof van Egmond aan het verzakken. Deze woningen zijn niet gebouwd op heipalen maar op bakken. Pre Wonen zal dit jaar meer duidelijkheid geven over dit herstel. De bewonersvereniging werd nieuw leven ingeblazen en om de sociale cohesie te bevorderen werd er met de Kerst een feest gegeven in een speciaal daarvoor opgezette partytent.

·         Overige wijkraadsactiviteiten. 40+gelden, Interimbeheer Zuidstrook, Peltenburg, Nieuwbouw Hartenkampgroep, Ruimtelijke visie Haarlem Zomerzone, Overlast oud/nieuw, Jongerenopvang, De Hamelink, Bestemmingsplan Zuidstrook Slachthuisbuurt, Bestemmingsplan Middengebied Slachthuisbuurt, Funderingsproblemen Bavodorp, Funderingsproblemen Hof van Egmond, Politiek meer bij de wijk betrekken, Ontwikkeling Lianderterrein, Oversteek Zomervaart/Prins Bernardlaan, Ontwikkeling Reinaldapark, Buuv, Parkeeroverlast, Slachthuisterrein, Behoud park hoek Prins Bernardlaan/Schipholweg, Behoud beeld Noach, Omgevingslawaai en fijnstof, Merovingenstraat aanpassen en veiligheid, Wijkkrant, Website, Zwerfvuil, Overlast jongeren Haarlem College, Verkeersveiligheid, IVN, Kwiqfit.

 

4.         Financieel verslag.

·         Het financieel verslag is door de kascommissie, bestaande uit D. Klootwijk en P. Heppener, goedgekeurd. Afrekening 2012: € 16.339,31 Euro, begroot voor 2013: €16.098,00Euro.

De kascommissie voor 2013 zal bestaan uit: Ingrid Spoor en Gonny Röling.

 

Wijkagent en buurtbeheerder.

Edwin Sabelis is wijkagent van de Slachthuisbuurt en houdt iedere week spreekuur in de Hamelink. De buurtbeheerder Mustafa Kibar heeft zijn kantoor in de Hamelink alwaar hij ook een spreekuur heeft.

 

Facebook.

Op Facebook is een site te vinden over de Slachthuisbuurt, deze wordt beheerd door Bart Tangerman.

 

Oproep nieuwe wijkraadsleden.

Nieuwe leden zijn van harte welkom om mee te denken en zich in te zetten voor de buurt.

 

5.    Rondvraag.

      Bewoonster omgeving Oosterpark vraagt wanneer  de bordjes “verboden voor

honden” geplaatst gaan worden op de hekken van het Oosterpark. Maria van Waarde vraagt om bakken waarin mensen hondenpoepzakjes kunnen deponeren.

Weet de wijkraad iets over de meting in de Paus Leostraat? Een bewoner uit de Kruistochtstraat merkt op dat er veel te hard wordt gereden in zijn straat, er is sprake van een zeer gevaarlijke situatie. Letty de Boer merkt op dat de wijkraad hier al 7 jaar mee bezig is. Ingrid Hamer heeft de gegevens van de meting aan de wijkraad doorgegeven.

 

PAUZE

 

Presentatie Lya van Arum over Buuv.

Zij legt in het kort uit wat Buuv inhoudt. Buuv heeft een website en er bevinden zich 4 prikborden in de buurt o.a Hamelink, Rebup en slager Tom Leeuwenburgh.

Ze kijkt vervolgens terug op de activiteiten van het afgelopen jaar. Enkele zijn: Buuv is aanwezig op diverse events, zoals NL Doet, zomermarkt. Er is een landelijk filmpje gemaakt met daarin Tom Leeuwenburgh, diverse landelijke interviews en uitbreiding van de prikborden.

Vervolgens geeft Lya een overzicht van de cijfers van de website en de aantallen deelnemers en matches in de jaren 2010, 2011 en 2012 gevolgd door het aantal deelnemers(239) en matches in de Slachthuisbuurt.

Vragen uit het publiek:  waarom hangt er geen prikbord in het gebouw van Kindervreugd?  Is er een controle over de vragers en de aanbieders? Antwoord van Lya; alles wordt geregistreerd en alle contactgegevens worden genoteerd. Wordt Buuv gesubsidieerd? Ja, de Gemeente Haarlem maakt Buuv mogelijk. Is Buuv een Haarlems initiatief? Ja, 100%. Gaat Buuv door? Daar is nog geen duidelijkheid over.

 

6.       Afsluiting jaarvergadering.

Consumpties in de vorm van een hapje en een drankje worden verstrekt.

 

 

               

Ondersteund door MelchiorICT