header
Wijkraad Slachthuisbuurt
Laatste Nieuws
Navigation
Gebeurtenissen in Haarlem

Gebeurtenissen in Haarlem

Na de jaren dertig
15 maart 1929:
   De gasleiding in den Schalkwijkerweg zal verlengd worden tot de nieuwe grens der Gemeente.
25 maart 1929:
  Ter bespreking van de huisvesting der bewoners uit onbewoonbaar verklaarde woningen en oprichting van een gemeentelijke ontsmettingsdienst van woningen zijn door B. en W, de besturen van de hier gevestigde woningbouwverenigingen en woningstichting uitgenodigd.
10 april 1929:
  Omdat binnen het jaar het aantal beschikbare woningen met minstens 150 vermindert, ook doordat vele krotwoningen ontruimd zullen moeten worden, is het nodig dat het aantal arbeiderswoningen weder vergroot wordt. Hierdoor zullen 300 à 400 nieuwe gebouwd moeten worden.
19 april 1929:
  De Vereniging `Groen van Prinsterer' verzoekt uit de gemeentekas de benodigde gelden te mogen ontvangen voor de bouw van een school voor gewoon lager onderwijs (bij de Rijksstraatweg). Begroot bedrag f. 108.150,--.
2 mei 1929:
  Vergadering gemeenteraad besloten f. 475.000,-- uit te trekken voor uitbreiding van het Openbaar Slachthuis.
21 mei 1924:
  Het RK. Kerkbestuur van de parochie van de H. Johannes den Doper verzoekt f. 141.000,-- uit de Gemeentekas te mogen ontvangen, om in het slachthuiskwartier een school met zeven klassen en een gymnastieklokaal te kunnen bouwen.
26 mei 1929:
  Het 25-jarig bestaan van de parochie St. Johannes de Doper aan de Amsterdamstraat wordt kerkelijk gevierd.
31 mei 1929:
   De RK Broederschool aan de Amsterdamstraat is wegens roodvonk voor 12 dagen gesloten.
19 juli 1929:
   De Autobus Lijn 1 zal gedeeltelijk interlokaal worden door elk uur te rijden uit IJmuiden naar de Zomerstraat vice versa.
4 juli 1929:
   De coperatieve Broodbakkerij en Verbruikersvereniging `Vooruitgang' bestaat 30 jaar.
10 augustus 1929:
   Door B. en W. wordt aan A. van Hoften opgedragen de bouw van een IJsfabriek voor het Openbaar Slachthuis.
17 augustus 1929:
   Het gebruik van bevroren buitenlands vlees neemt steeds af; zelfs id dit in twee jaar tot 1/3 gedaald.
17 oktober 1929:
   Door Pastoor L.J. Boogmans had de aanbesteding plaats voor het bouwen van een 7-klassige R.K. Meisjesschool voor L.O. en het bouwen van een 7-klassige R.K. school voor Voorbereidend Onderwijs, beide te stichten op een terrein gelegen aan de Zomervaart.
21 december 1929:
   Officiële opening van de Aeneas Mackayschool aan de Zomervaart.
22 april 1932:
   Aan het Openbaar Slachthuis vieren zes leden van het personeel hun  zilveren jubileum.
24 april 1932:
   T.H.Peltenburg, bekend houthandelaar, overleden. Hij was erelid van H.F.C.
9 november 1932:
   De gernneenteraad staat een krediet toe van f. 71.000,-- voor de vernieuwing van de Lange Brug.
13 februari 1935:
   De gemeenteraad besluit tot den verkoop van grond aan het Gereformeerd kerkbestuur voor den bouw van een kerk aan de Richard Holkade (zie 23 december).
13 februari 1935:
   De gemeenteraad besluit tot de bouw van een brug over het Zuider buitenspaarne,
tegenover de Rustenburgerlaan, waarvoor een bedrag wordt uitgetrokken van f. 172.000,--.
24 april 1935:
   De Kinderbond `Prinses Juliana', gevestigd in Haarlem-Oost, viert haar vijf en twintigjarig bestaan.
27 mei 1935:
   De bouw van een brug over het Zuider Buitenspaarne wordt aanbesteed. Laagste inschrijver is de heer J.P.A. Nelissen voor f. 85.786,--, aan wie het werk wordt gegund. De werkzaamheden vangen een week daarna aan.
13 september 1935:
    Op initiatief van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haarlem en Omliggende        Gemeenten wordt door belang hebbenden te Hoofddorp een vergadering gehouden om te trachten de spoorlijn Haarlem- Hoofddorp-Aalsmeer te behouden. Een commissie wordt benoemd, die zich in verbinding stelt met de directie van de Nederlandse Spoorwegen en met de Minister van Waterstaat, doch zonder succes.
22 september 1935:
   Verkeersongeval met dodelijke afloop op de Kruistochtstraat, hoek Van Keulenstraat.
31 december 1935:
   De spoorlijn Haarlem - Aalsmeer rijdt heden voor reizigersvervoer voor het laatst.
25 april 1936:
   De nieuwe brug over het Zuider Buitenspaarne wordt officieel in gebruik gesteld. Zij ontvangt de naam van Buitenrustbrug.
28 juli 1936:
   `Frits', het laatste beltpaard der Gemeentereiniging wordt naar het  Openbaar Slachthuis gevoerd.
27 september 1938:
   In verband met het dreigend oorlogsgevaar zijn te Haarlem een 700-tal militairen ingekwartierd in het Kleverpark en omgeving.
30 september 1938:
   In verband met het geweken oorlogsgevaar maken de Muziekkorpsen Harmonie Crescendo en Oosterkwartier muzikale rondgangen.
3 juni 1939:
   De coöperatie `De Eendracht' bestaat 40 jaar, en de coöperatie `Vooruitgang' 35 jaar, welke feiten herdacht worden.
24 augustus 1939:
   De vóórmobilisatie wordt afgekondigd.
28 augustus 1939:
   De mobilisatie wordt afgekondigd.
29 augustus 1939:
   De Burgemeester verzoekt aan de Burgerwacht bewakingsdiensten bij belangrijke gebouwen te verrichten. De scholen en andere openbare gebouwen worden ingericht tot hulpkazernes.
2 september 1939:
   In verband met de eventuele invoering van distributie kunnen de Haarlemmers
hun distributiekaarten in ontvangst nemen in de daartoe aangewezen gebouwen.
5 september 1939:
   Door de inrichting van scholen tot hulpkazernes ontstaan grote moeilijkheden in
het onderwijs.
8 september 1939:
   In de Gouwwetering verdrinkt een driejarige jongen die spelenderwijs daarin is gevallen.
12 januari 1940:
   Overleden D. Hooyveld, voorzitter van de Speeltuinvereniging `Oosterkwartier' en secretaris van de korfbalclub `Oosterkwartier'.
30 januari 1940:
   De Haarlemse Slagerspatroonvereniging viert haar 50-jarig bestaan.
3 oktober 1940:
   In de afgelopen nacht heeft een hevige luchtaanval op het zuidelijke gedeelte van de stad plaats. Vele huizen worden geheel of gedeeltelijk vernield, terwijl talloze ruiten worden verbrijzeld. Vooral het Rozenprieel heeft veel te lijden. Slachtoffers zijn onder andere: in perceel Byzanthiumstraat 13zw: P.W.J. Leising, 36 jaar; in perceel Schalkwijkerstraat 39 A. Oostermeijer, 48 jaar.
12 oktober 1940:
   De R.K. Woningbouwvereniging St. Bavo herdenkt haar vijf en twintigjarig bestaan.
8 januari 1941:
   Door de gemeenteraad wordt een krediet van £ 50.200,-- beschikbaar gesteld voor de ankoop van vat- en stapelgroenten voor de voedselvoorziening. Dit geschiedt in samenwerking met de randgemeenten en met steun van een krediet van f. 20.000,-- voor de inrichting van centrale keukens in het gebouw van de St. Vincentiusvereniging en het Openbaar Slachthuis.
13 januari 1940:
   Voor de eerste maal wordt warm eten verstrekt uit de Centrale Keuken in het gebouw van de St. Vincentiusvereniging.
6 februari 1941:
   In het Openbaar Slachthuis is een installatie ingericht voor de Centrale Keuken.
1 september 1941:
   De Centrale Keuken verstrekt voor de eerste maal voedsel aan arbeiders, werkzaam in de bedrijven.
1 april 1942:
   De Sportterreinen aan de Schalkwijkerweg zijn in volledig gebruik genomen.
18 september 1942:
   De burgemeester besluit voor het verplaatsen van een vetvanger in het rioolstelsel van het Openbaar Slachthuis een bedrag beschikbaar te stellen van £ 3.000,--.
1 oktober 1942:
   De Brockwaybussen rijden van heden af van de Vergiedeweg tot het Station.
25 november 1942:
   De burgemeester stelt f. 5.000,-- beschikbaar voor het herbestraten van een gedeelte vari het terrein van het Openbaar Slachthuis.
11 oktober 1943:
   De burgemeester besluit een krediet van f. 1.800,-- beschikbaar te stellen om in openbare en bijzondere scholen zandbakken en schoppen aan te brengen in verband met het gevaar voor brand bij eventuele bombardementen. De bakken worden gemaakt van hout, afkomstig van de zweminrichting `De Houtvaart'.
15 december 1943:
   Daar het aantal leerlingen van de Mr. J.H. Thielschool 112 bedraagt, derhalve minder dan 125, besluit de Burgemeester te verklaren, dat instandhouding niet noodzakelijk is en deze school met ingang van het cursusjaar 1944-1945 op te heffen.
18 juni 1944:
   Veertigjarig bestaan van de parochie J. Joannes den Doper (Amsterdamse Buurt) wordt gevierd.
15 juli 1944:
   In verband met het grote vleesgebruik in deze stad wordt een onderzoek ingesteld, waaruit blijkt, dat twee ambtenaren van de distributiedienst, een lid van de Verdeelcommissie voor vlees en negen slagers met toewijzingsbiljetten knoeiden.
6 oktober 1944:
   In de zomermaanden hebben vele Haarlemmers hun kolenrantsoen van vier eenheden ontvangen, doch de anderen ontvangen, met ingang van deze dag slecjts één eenheid voor het stookseizoen en later de kamerbewoners een halve eenheid brandstof; alleen in geval van bevalling en zeer ernstige ziekte wordt nog verstrekt.
9 oktober 1944:
   Met ingang van heden wordt uitsluitend electrische stroom geleverd aan vitale bedrijven; de tram rijdt niet meer, in huizen en kantoren brandt geen licht, electrische stadsklokken en elektrische kerkorgels worden buiten werking gesteld, bisoscopen worden gesloten en openbare vermakelijkheden kunnen 's avonds niet meer worden georganiseerd. De gasloze uren worden zodanig 's avonds gewijzigd, dat men nog bij daglicht kan eten.
16 oktober 1944:
   De Centrale Keuken treedt weer in werking, waarvoor de eerste week grote belangstelling (60.000 porties) bestaat; later daalt het aantal porties tot 23.000, waarna in februari 1945, als er minder brandstoffen zijn, weer een langzame stijging is waar te nemen.
16 oktober 1944:
   Daar er voor de scholen geen brandstoffen meer beschikbaar zijn, worden ze gesloten; de leerlingen komen af en toe een uurtje op school en leraren en onderwijzers stellen zich beschikbaar, hulp te verlenen bij de werkzaamheden van de Centrale Keuken.
19 oktober 1944:
   De gaslevering wordt gestaakt, zodat men voor koken aangewezen is op de kachel; dit betekent tevens, dat auto's, die op persgas rijden, niet meer kunnen functioneren, waardoor geen huisvuil meer afgehaald wordt en het ziekenvervoer geschiedt per tandem. Er wordt een ware jacht op bomen gehouden.
5 november 1944:
   Nadat de burgerij het vuilnis in plantsoenen of in schepen langs het Spaarne of singels heeft kunnen storten, komen schillenophalers langs de woningen, om het vuil opte halen tegen een geringe vergoeding; vele stadsgenoten blijven het huisvuil wegbrengen, waardoor op vele plaatsen grote vuilnishopen ontstaan.
10 november 1944:
   Begonnen wordt met het verstrekken van hout en veenkluiten door het gemeentebestuur aan ouden van dagen, ernstige zieken en grote gezinnen, die geen vier eenheden hebben ontvangen.
25 december 1944: Het Kerstmenu is sober; dank zij de medewerking van de kleinhandel wordt er op deze dag nog een rantsoen aardappelen, welke per schip uit Friesland aangekomen zijn, verkocht.
30 december 1944:
   Voor consumptie worden tulpenbollen in de handel gebracht.
2 januari 1945:
   Ouders van kinderen, geboren in 1944 en 1945, worden in de gelegenheid gesteld in de douchebadhuizen van `Het Witte Kruis' warm water te halen.
5 januari 1945:
   Mannelijke personen tussen 17 en 40 jaar moeten zich melden bij het Gewestelijke Arbeidsbureau, om werk te verrichten voor de weermacht; een gering deel van de bevolking voldoet hieraan.
10 januari 1945:
   In verschillende delen van de stad worden broodkarren geplunderd; in de daarop volgende dagen herhalen zich      dergelijke feiten, waarna met ingang van 29 januari besloten wordt de verkoop uitsluitend te doen geschieden in winkels  en later alleen in bakkerijen, omdat het brood niet meer over straat vervoerd mag worden.
11 januari 1945:
   Het aantal overvallen op winkeliers en particulieren neemt toe; deze dag brengen leden van de `ondergrondse' een bezoek aan het Openbaar Slachthuis en nemen een geslachte koe en vijf halve varkens mee.
19 april 1944:
   Wegens gebrek aan benzine worden de Duitsers per schip vervoerd en' landen' in Zuid-Schalkwijk, alvorens zij hun intrek nemen in de omgeving.
30 april 1944:
   In verband met het niet meer beschikbaar zijn van brandstoffen kunnen alleen personen boven 70 jaar en zij, die in bepaalde ernstige mate zijn ondervoed, gebruik maken van de Centrale Keuken; het aantal deelnemers daalt daardoor van 50.000 tot 24.000. Het voedingswerk voor kinderen blijft onverminderd van kracht.
16 november 1945:
   De rijks-centrale keuken eindigt haar werkzaamheden.
8 januari 1947:
   Wegens de stijging van de exploitatiekosten besluit de raad de tarieven voor het Openbaar Slachthuis met 25 à 30% te verhogen.
30 november 1947:
   In het Zuider Buiten Spaarne is een buis van een lengte van 108 meter gelegd, ten behoeve van de Amsterdamse Waterleiding, om een verbinding tussen Vogelenzang en de hoofdstad tot stand te brengen.
26 januari 1949:
   De gemeenteraad besluit een voorschot te verlenen van f. 785.000,-- voor de bouw van acht en zetig woningen van de woningbouwvereniging `Sint Bavo' aan de Zomervaart in Haarlem-Oost.
5 april 1949:
   Besloten is over te gaan tot fusie van de verbruikscoóperaties `De Eendracht' en `Vooruitgang'; de nieuwe naam is `Haarlem'.
18 mei 1949:
   De gemeenteraad besluit een krediet te verlenen voor uitbreiding van het Openbaar Slachthuis.
16 november 1949:
   De gemeenteraad beskuit tot verbetering van de weg langs de Zomervaart en het uitbaggeren van deze vaart, waarvoor een bedrag van £ 187.000,-- nodig is en gaat een lening aan van f. 500.000,-- tegen een rente van 2 1/2 %.
24 november 1949:
   Afgevaardigden van de regionale Contacraad van de gemeentelijke bemoeiingen voor de lichamelijke opvoeding en de sport uit de provincies Noordholland en Utrecht komen in Haarlem bijeen en brengen een bezoek aan het gemeentelijke sportterein aan de Schalkwijkerweg, dat dezer dagen gereed is gekomen.
10 september 1950:
   De Woningbouwvereniging `Sint Bavo' neemt 68 woningen in gebruik aan de Zomervaart, Dirk Sch~ferstraat en de Prins Berna.rdlaan.
16 september 1950:
   Opening van de nieuwe weg langs de Zomervaart. De speeltuinvereniging `Oosterkwartier' viert haar vijf en twintigjarig bestaan
18 juli 1951:
   De gemeenteraad voteert een bedrag van £ 581.000,-- voor de bouw van 40 woningen aan de Prins Bernhardlaan voor de vereniging `Ons Belang'.
31 juli 1951:
   De woningstichting `Ons Belang' viert haar zilveren jubileum (HD 28.07.1951).
18 maart 1952:
   Het bestuur van de Woningbouwvereniging Het Oosten heeft aanbesteed het bouwen van 354 woningen nabij de Prins Bernhardlaan in Oost; laagste inschrijver Aannemingsbedrijf Erven R.F.P. Jansen te Nieuw-Vennep voor £ 3.034.182,-
6 mei 1952:
   De Houthandel Pelteenburg bestaat 125 jaar.
18 juni 1952:
   De coöperatieve woningbouwvereniging voor gemeentepersoneel viert haar veertigjarig bestaan.
9 juli 1952:
   De Mr. A. Bruchschool aan de Karolingenstraat bestaat 25 jaar.
11 december 1952:
   De gemeenteraad besluit tot aanleg van de Schipholweg.
24 februari 1953:
  B. en W. besluiten de nieuwe straten bij de Schipholweg in Haarlem-Oost te noemen naar J.J. Hamelink en Hannie Schaft, bekende figuren uit de verzetsbeweging.
25 april 1953:
   Zilveren jubileum van de Haarlemse Grossiersvereniging voor de Vleeshandel.
23 mei 1953:
   Heropening van de oudste speeltuin van de Speeltuinvereniging Oosterkwartier aan de  Zomervaart.
12 juli 1953:
   De gemeenteraad besluit een voorschot van £ 571.469,-- te verlenen aan de woningbouwvereniging 'Bloemenhof       voor de bouw van 58 woningen aan de J.J. Hamelinkstraat.
26 augustus 1953:
   De gemeenteraad stelt een krediet van f. 1.010.000,-- beschikbaar voor de bouw van 100 worlingen aan de Hamelinkstraat en de Schipholweg door de woningbouwvereniging `Voorzorg'.
9 december 1953:
   De gemeenteraad besluit een krediet beschikbaar te stellen nvan f. 456.000,-- voor de bouw vaneen r.k. school voor v.g.l.o. in Haarlem-Oost, één van £ 2.152.510,-- voor de bouw van 5 woningen voor bejaarden, 48 beneden- en 128 etagewoningen door de R.K. Woningbouwvereniging St. Bavo (Oost) en één van £ 1.790.000,-- voor de bouw van 2 woningen door de Co~peratieve Woningbouwvereniging voor gemeentepersoneel G.A. (beide voor Haarlem­Oost).
5 maart 1954:
   Overleden de heer J.M. van Seggelen, erevoorzitter en oprichter van de RK. Woningbouwvereniging Sint Bavo (Haarlem-Oost).
12 maart 1954:
   De burgemeester installeert het Wijkcomité Haarlem-Oost.
2 mei 1954:
   Viering vijftigjarig bestaan van de parochie in de Amsterdamstraat (H. Johannes den Doper) der R.K. Kerk.
9 juli 1954:
   De Commissaris der Koningin Dr. M.J. Prinsen opent officieel de Schipholweg (van Buitenrustbrug naar de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder).
10 september 1954:
   Viering 25 jarig bestaan van de korfbalclub `Oosterkwartier'.
29 september 1954:
   Viering van het 25-jarig bestaan van de Aeneas Mackayschool aan de
Zomervaart, uitgaande van de vereniging voor lager onderwijs op gereformeerde grondslag.
16 februari 1955:
   Opening van de R.K. St. Gerardus Majellaschool voor V.G.L.O. aan de Richard  Holkade.
16 oktober 1955:
   Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Woningbouwvereniging St. Bavo in Haarlem-Oost wordt het bestuurslid de heer J.W. Luiten toegekend de eremedaille in zilver, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau.
8 februari 1956:
   De gemeenteraad besluit een bedrag van f. 98.000,-- beschikbaar te  stellen voor de bouw van een buurtcentrum in Haarlem-Oost voor de bijzondere sociale zorg en maatschappelijk buurtwerk (zie 31 oktober en 1 december) (Thorbeckebuurt).
25 februari 1956:
   Viering van het veertigjarig bestaan van de Codperatieve Woningbouwvereniging `Volkshuisvesting'.
26 april 1956:
   Opening van de winkelgalerij aan de J.J. Hamelinkstraat. De winkelgalerij aan de Hannie Schaftstraat te Haarlem (poststempel 1964).
8 augustus 1956:
   De gemeenteraad besluit voor aanleg van een sport- en speelveld aan de Prins Bernhardlaan f. 131.400,-- beschikbaar  te stellen.
2 mei 1957:
   Bijeenkomst in het Stadhuis ter herdenking van het feit dat 50 jaar geleden het Openbaar Slachthuis in gebruik is genomen.
7 februari 1959:
   De woningbouwvereniging `De Voorzorg' bestaat 40 jaar.
29 juli 1959:
   De gemeenteraad besluit tot samenvoeging van de openbare lagere scholen Mr. A. Bruchschool en Mr. J.H. Thielschool aan de Karolingenstraat tot één; de nieuwe school krijgt de naam Mr. J.H. Thielschool en de nieuwe u.l.o.-school Mr. A. Bruchschool.
12 augustus 1959:
   De woningbouwvereniging `Eigen Woning' bestaat 40 jaar.
30 september 1959:
   De gemeenteraad besluit geld ter beschikking te stellen voor verdubbeling van
de rijbanen op de Schipholweg.
28 februari 1960:
   Slaan van de eerste paal van het nieuwe kantoorgebouw aan de Schipholweg voor Fluor-Schuytvlot N.V.
2 oktober 1960:
   Spaarneparochie viert 75-jarig bestaan van haar kerk (NHC).
2 april 1962:
   Ingebruikstelling van het kantoorgebouw van Fluor-Schuytvlot aan de Schipholweg.
4 april 1962:
   De gemeenteraad besluit in Haarlem-Oost een weekmarkt te houden (zie 18 mei).
18 mei 1962:
   Burgemeester mr. O.P.F.M. Cremers stelt de nieuwe weekmarkt in Haarlem-Oost in bedrijf.
16 januari 1964:
   Woningbouwvereniging `Ons Belang"viert 40-jarig bestaan (NHC).
17 januari 1964:
   Woningbouwvereniging `Ons Huis' viert veertigjarig bestaan (NHC).
22 december 1964:
   De dubbele Buitenrustbrug is voor het verkeer gereed gekomen.
25 september 1965:
   St. Bavo-Oost bestaat halve eeuw (NBC).
5 juli 1967:
   De gemeenteraad besluit een scholengemeenschap te vormen van de Mr. A. Bruchschool voor m.u.l.o. en de te stichten detailhandelsschool en een nieuwe school voor voortgezet lager onderwijs aan de Zijlvest.
18 oktober 1967:
   De gemeenteraad besluit tot opheffing van de vier waterschappen in Schalkwijk (Poelpolder, Romolenpolder, Vijfhuizerpolder en de Verenigde Grote en Kleine Polders).
10 juni 1968:
   De productie van de n.v. Eerste Haarlemse Vleeswaren- en conservenfabriek wordt overgenomen door Homburg uit Cuyk; de directeur van het Haarlemse bedrijf blijft met de leiding belast.
30 oktober 1971:
   Fusie van de Woningbouwvereniging `Bloemenhof (3600 woningen), `De Voorzorg' (750) en `Gemeentepersoneel' (950 en 900 die in maart 1972 opgeleverd worden) tot de Codperatieve woningbouwvereniging `Groot Haarlem'; in de Hannie Schafststraat is een kantoor ingericht dat de directeur van de Nationale Woningraad, mr. C.M. van den Hoff, in gebruik stelt.
27 december 1972:
   Overval op een 67-jarige winkelierster aan de Graafschapstraat door viermannen, waarbij de buit f. 270,-- bedraagt; hun arrestatie volgt in Haarlem en Arnhem.
19 december 1973:
   De Commissaris der Koningin, Mr. F.J. Kranenburg, stelt het gebouw Noord­Holland aan de Schipholweg in gebruik voor enkele provinciale diensten.
30 januari 1974:
   Geen varkensslachterij meer in het Openbaar Slachthuis.
3 april 1974:
   De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan Dubbele Buurt vast: de Schalkwijkerstraat en de brug over de Zomervaart zullen worden verbreed.
20 november 1974:
   De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel tot reorganisatie van het openbaar slachthuis. Het gaat door als gespecialiseerd rund-slachtbedrijf lnterieurfoto van de Spaarnekerk aan het Spaarne.
6 november 1975:
   In de RK. Spaarnekerk wordt de laatste dienst gehouden (zie ook 11 november).
7 april 1976:
   De gemeenteraad besluit tot vernieuwing van de walmuur en beschoeiing van het Zuider-Buiten-Spaarne f. 180.000,-- ter beschikking te stellen.
19 januari 1978:
   Op verzoek van de gemeente Haarlem ontruimt een deurwaaqrder de Buitenrustschool, die bestemd wordt voor het houden van cursussen voor ziekenverzorgenden; 34 Marokkanen en Turken worden buiten het gebouw gezet. De gemeente Had een tijdelijk onderkomen ingericht in de Cornelis van Noordestraat, maar hiervan wilden zij geen gebruik maken. Zij trekken in het voormalig Jolesziekenhuis aan het Groot Heiligland.
21 januari 1978:
   Wethouder A. Thuis stelt het gemoderniseerde Slachthuis in gebruik.
21 februari 1979:
   In het broederhuis aan het Nagtzaamplein heeft een werkgroep een bouwbureau opgericht voor de woningverbetering in de Amsterdamse en Slachthuisbuurt.
3 april 1979:
   De gemeente Haarlem krijgt van het rijk 1.900.000 gulden voor het openbaar slachthuis, dat erkend wordt. Wegens de wet `nadere keuring' was een deel van de inkomsten weggevallen.
20 april 1979:
   De parochie van St. Jan de Doper bestaat 75 jaar.
3 september 1979:
   De Aeneas Mackayschool voor christelijk lager onderwijs aan de Zomervaart bestaat 50 jaar.
6 september 1979:
   De sportvereniging Oosterkwartier viert haar 50-jarig bestaan.
28 november 1979:
   Het eerste deel van de Zuiderbrug in de Schalkwijkerstraat is in gebruik genomen.
    Vernieuwing van de brug over het water van de Herensingel, lopende vanaf het Spaarne naar  de Amsterdamse Poort' (collectie S. Jongsma, Openbare Werken te Haarlem, 1980).
21 mei 1980:
   Officiële opening van de Zuiderbrug door de gebroeders J.L. en H.M. Peltenburg, eigenaren van de uit 1827 daterende  houtkoperij, die maanden last heeft ondervonden van de reconstructiewerkzaamheden voor de nieuwe verkeersweg langs  het Spaarne van Schalkwijk naar Haarlem-Centrum. Enkele loodsen zijn afgebroken, waarvan een deel in het Openluchtmuseum weer is opgebouwd.
12 juni 1982:
    De gerenoveerde Schalkwijkerstraat in gebruik genomen.
15 juni 1982:
   De minister van CRM geeft vergunning voor de sloop van de Spaamekerk.
9 maart 1983:
   De sloop van de Spaarnekerk in volle gang; de spits van de toren wordt naar beneden gehaald.
21 augustus 1985:
   De leegstaande Mackayschool aan de Richard Holkade deels door brand verwoest.
7 oktober 1985:
   Vanwege het bedrijfschap slagersbedrijf en de ambachtelijke slagers van het Haarlemse slagersgilde wordt in de Beynessporthal een gourmetmaaltijd georganiseerd, waaraan ongeveer 1.200 mensen deelnemen.
18 december 1985:
   De gemeenteraad besluit het slachthuis op te heffen. De opstallen worden verkocht voor £ 550.000,-- aan de Haarlemse Slagerslijn B.V.
18 juni 1987:
   De markt op de Zomerkade viert het 25-jarig bestaan.
30 september 1988:
   Het dagverblijf voor oudere geestelijke gehandicapten Cappelsbeeck neemt zijn nieuwe behuizing in gebruik aan de Richard Holkade.
1 oktober 1988:
   Aan de Oorkondelaan wordt een woonwagenerf geopend.
8 oktober 1988:
   De wijkraad van de Slachthuisbuurt viert zijn 12 1/2 jarig bestaan.
23 maart 1989:
   Burgemeester Schmitz onthult in het Reinaldapark het monument, opgericht ter herdenking van de Haarlemse militairen en koopvaarders die in de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld.
7 juli 1989:
   De besturen van de Haarlemse woningbouwverenigingen Sint Bavo en Sint Jozef besluiten tot een fusie.
3 november 1989:
   Twee gewapende mannen plegen een roofoverval op een postagentschap in de Hannie Schaftstraat.
13 september 1990:
   Woonwagenbewoners blokkeren het stadhuis wegens de ongemakken op hun erf aan de Oorkondelaan.
5 januari 1991:
   De voormalige, leegstaande Ewaldmavo aan de Richrad Holkade wordt door brand geteisterd.
21 november 1992:  
   Op haar 95ste verjaardag krijgt mevrouw C. van Buuren een bloemenattentie van de woningbouwvereniging Haarlem-Veste omdat zij tevens ruim 70 jaar in hetzelfde huis aan de Patriarchstraat woont. Adresboek 1923: A. van Buuren, wagenmaker N.S., Patriarchstraat 9.
7 mei 1993:
   Speeltuinvereniging Kindervreugd in de Slachthuisstraat viert haar 65-jarig bestaan.
22 september 1993:
   In het abattoir te Haarlem wordt voor het laatst geslacht. Het slachthuis wordt
een zogeheten koude-vleesmarkt. Het abattoir heeft sinds 1907 gefunctioneerd.
10 mei 1994:
   B & W besluiten 44 woningen (Amsterdamse School) aan de Nijlstraat op de monumentenlijst te plaatsen en voor sloop te behoeden.
29 mei 1994:
   De parochie van Sint Jan aan de Amsterdamstraat herdenkt met een pontificale viering haar 90-jarig bestaan.
22 november 1996:
   In een rapport bericht de Nationale Woningraad, dat in drie Haarlemse stadsdelen de leefomstandigheden onvoldoende zijn: Haarlem - Oost (Slachthuisbuurt, Amsterdamse Buurt en Parkwijk), de Transvaalbuurt/Indische Buurt en Haarlem ten noorden van de Jan Gijzenvaart.
24 januari 1997:
   Wethouder Jan Haverkort reikt een cheque van f. 10.000,-- uit aan de bewonerscommissie Slachthuisbuurt voor het opknappen van een achterpad als prijs in een prijsvraag, uitgeschreven door de Woningbouwvereniging Haarlemveste.
26 mei 1997:
   Wethouder Jan Haverkort heropent het fraai gerestaureerde wijkje Het Hof van Egmond in de Slachthuisbuurt.
6 juni 1997:
   Met de sloop van twee scholen in de Componistenbuurt komt een terrein vrij voor de bouw van 66 woningen.
11 oktober 1997:
  De woningbouwvereniging Randstad gaat aan de Richard Holkade experimenteren met een vorm van woningverkoop   die het midden houdt tussen huur en koop. Randstad koopt de woningen terug als de bewoner gaat verhuizen.      `
22 oktober 1997:
   Waarderpolder (29%), Slachthuisbuurt, Oude Amsterdamse Buurt en Parkwijk (alle 24%), Délftwijk, Rozenprieel en Vondelkwartier (23%) en Meerwijk (22%) zijn de buurten met het hoogst aantal huishoudens, die een inkomen hebben dat onder het sociaal minimu ligt. Vooral de situatie bij jongeren en ouderen is zorgwekkend, stelt wethouder Betty van Viegen.
10 januari 1998:
   Er is bij de bewoners in de Amsterdamse Buurt twijfel gerezen aan de ernst van de 'heipalenpest', de aantasting van de grenen paalfundering. Maar onderzoeksbureau Wareco blijft met TNO bij zijn verontrustende conclusies: 8800 woningen o.m. in de Slachthuisbuurt, het Bos- en Vaartkwartier en het Kleverpark blijven verdacht.
2 juli 1998:
   Van 880 huizen in Haarlem wordt vermoed dat ze op grenen palen staan en dat betekent dat ze aangetast kunnen zijn door de 'palenpest'. De gemeente moet zo'n 200 miljoen gulden opbrengen van de totaal 900 miljoen die nodig zijn voor herstel. Dat slokt al het geld op dat de gemeente voor woningverbetering beschikbaar heeft.
5 juli 1999:
   De Turkse supermarkt Sahin aan de Hannie Schaftstraat is bij een aanslag vrijwel geheel verwoest. De politie arresteerde een psychisch gestoorde Nederlandse buurtbewoner.
19 maart 2001:
   Houthandel Peltenburg fuseert met Keur Hout- en Bouwmaterialen. De gebouwen aan het Spaarne, sinds 1827 een vertrouwd beeld, zullen verdwijnen.
22 september 2001:
   De Slachthuisbuurt krijgt er twee nieuwe straatjes bij. Ze krijgen de namen van twee vrouwelijke componisten: Anna Cramer (1875-1968) en Cornélie van Oosterzee (1863-1943).
25 september 2001:
   Hof van Egmond in de Slachthuisbuurt bestaat 75 jaar. Het complex werd gebouwd door architect Th.J. Roetering, als strakke variant van de Amsterdamse School. Tevreden bewoners organiseren een reunie met straatfeest.
28 november 2001:
   Het voormalige terrein van houthandel Peltenburg aan de Schalkwijkerstraat wordt tijdelijke parkeerplaats voor 245 auto's.
1 juli 2002:
   De Gedienstige Boer, Haarlems oudste café, stopt ermee. Deze unieke bruine kroeg aan de Schalkwijkerstraat dateert volgens sommige bronnen al van voor de Napoleontische tijd. Het café dat net buiten de vesten van de stad lag, was als zodanig nauwelijks te herkennen. Het établissement werd in vroeger jaren vooral bezocht door de boeren uit Schalkwijk, als ze zondags naar de mis in de Spaarnekerk gingen.
10 juli 2002:
   De schoonheidscommissie gaat akkoord met de bouw van een nieuwe moskee in het Reinaldapark in Schalkwijk Daarmee wordt een discussie van vijf jaar afgesloten. De oorspronkelijke architect J. Yavuz kreeg geen goedkeuring voor zijn ontwerp. Opvolger Reeskamp van Bureau Architectenkamer voltooide het ontwerp tot ieders tevredenheid.
11 juli 2002:
   De groene opslagschuren van Houthandel Peltenburg aan de Schalkwijkerstraat worden gesloopt. De grond gaat tijdelijk dienen als parkeerplaats; later komen er woningen en winkels.
9 november 2002:
   De Oosterkerk aan de Zomerkade bestaat 75 jaar en viert dat op 9 en 10 november. De Oosterkerk is een Samen-Op-Weg skerk, waarbij gereformeerden en hervormden samenwerken.
18 mei 2003:
   Het kerkkoor Gregorius Magnus van de r.k. parochie St. Johannes de Doper in de Amsterdamstraat bestaat 100 jaar. Dat wordt gevierd met een plechtige gezongen mis in de H. Pastoor van Arskerk in Parkwijk. De kerk in de Amsterdamstraat is al lang geleden gesloopt, alleen de toren is als kenmerkend straatbeeld gebleven.
14 maart 2004:
   Haarlem is de meest `versteende stad' van Nederland. Tot dit conclusie komt het Wageningse bureau Alterra, dat onderzoek deed in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Met 41,8 vierkante meter groen per woning scoort Haarlem het slechtst van de dertig grootste steden in ons land.
9 oktober 2004:
   Houthandel Scheffer vertrekt na 66 jaar uit de Schalkwijkerstraat en vestigt zich in de Waarderpolder. Scheffer heeft het terrein verkocht aan een projectontwikkelaar, die er woningen wil bouwen.
14 november 2004:
   Eindelijk wordt de nieuwe Nagtzaambrug over de Zomervaart in de Amsterdamse Buurt door de wijkraad geoepend. De brug is aanmerkelijk hoger uitgevallen dan de oude. Vooral de winkeliers in de Amsterdamstraat zijn blij dat de brug weer open is,
Literatuur en bronnen
 

 

Ondersteund door MelchiorICT